Polityka Prywatności

1 Informacje ogólne
1. Bawialnia Bombel Cafe, działający pod adresem bombelcafe.pl , prowadzona jest przez: Loko-Media Karol Jackiewicz ul. Mieczyków 60 40-748 Katowice, NIP 8442237708, której
własnością jest Bawialnia Naturalna Bombel Cafe.

2. Stronami transakcji są: Klient (użytkownik pełnoletni, posiadający zdolność do czynności prawnych) i Sprzedający (Loko-Media Karol Jackiewicz ul. Mieczyków 60 40-748 Katowice, NIP 8442237708).

4. Poszczególne zwroty występujące w treści Regulaminu należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami :
– Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych –
zawierająca ze Sklepem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość tj. za pomocą formularza i schematu
zakupów zamieszczonego w ramach strony internetowej www.bombelcafe.pl i na zasadach określonych w Regulaminie umowę
sprzedaży. W przypadku osób fizycznych niepełnoletnich, które jednak ukończyły 13 rok życia, zawarcie umowy wymaga
zgody/potwierdzenia przez ich przedstawiciela ustawowego, bez takiej zgody oświadczenie woli złożone przez osobę poniżej 18
roku życia jest nieważne.
-Użytkownikami  – przy zakupie z rejestracją – mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym
imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Konto Użytkownik mogą zakładać osoby w celach niezwiązanych z prowadzoną
przez nich działalnością gospodarczą.
-Transakcja/Zamówienie- Administrator/Sprzedawca, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży przedmiotów na
zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Dokonywana
sprzedaż jest sprzedażą na odległość. Zamówienie stanowi oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu,
stanowiące ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży wejścia na warsztaty zwanych Zamówieniem. Do zawarcia transakcji dochodzi w
momencie kliknięcia opcji „kupuję” i braku możliwości cofnięcia dokonanego wyboru.
– Bilet– rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie sklepu i prezentowana na jego stronach internetowych, która może być
przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta; Rękojmia i Gwarancje dla poszczególnych produktów
– Konsument– Klient będący osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub
gospodarczą( w rozumieniu art. 22 1 K.C.);
-Opis– dostępna na stronach internetowych Sklepu charakterystyka konkretnego wydarzenia wraz z innymi informacjami
szczegółowymi dotyczącymi warunków transakcji (właściwości świadczenia i jego przedmiot);

2 Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Podstawą do zawarcia transakcji w naszym sklepie jest zapisanie się na warsztaty.

2. Zamówienia można składać ze strony internetowej przez 24 godziny na dobę.

3. Natychmiast po złożeniu zamówienia przez stronę internetową www.bombelcafe.pl Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

4. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych wydarzeń ze Sklepem.

5. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

3. Ceny warsztatów i produktów
1. Wszystkie ceny warsztatów i produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceną wiążącą jest cena uzyskana podczas sprzedaży.

4. Formy płatności i nadpłaty
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
– systemem płatności przelewy24. 

5. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 24h przed datą wydarzenia: kontakt@bombelcafe.pl lub tel. 508 004 292.

2. Zwrotu płatności Sklep bombelcafe.pl dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta.