Regulaminy
Regulamin portalu
Polityka Cookies
Polityka Prywatności
Regulamin bawialni

Regulamin portalu

1 Informacje ogólne
1. Bawialnia Bombel Cafe, działający pod adresem bombelcafe.pl , prowadzona jest przez: Loko-Media Karol Jackiewicz ul. Mieczyków 60 40-748 Katowice, NIP 8442237708, której
własnością jest Bawialnia Naturalna Bombel Cafe.


2. Stronami transakcji są: Klient (użytkownik pełnoletni, posiadający zdolność do czynności prawnych) i Sprzedający (Loko-Media Karol Jackiewicz ul. Mieczyków 60 40-748 Katowice, NIP 8442237708).


4. Poszczególne zwroty występujące w treści Regulaminu należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami :
- Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych -
zawierająca ze Sklepem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość tj. za pomocą formularza i schematu
zakupów zamieszczonego w ramach strony internetowej www.bombelcafe.pl i na zasadach określonych w Regulaminie umowę
sprzedaży. W przypadku osób fizycznych niepełnoletnich, które jednak ukończyły 13 rok życia, zawarcie umowy wymaga
zgody/potwierdzenia przez ich przedstawiciela ustawowego, bez takiej zgody oświadczenie woli złożone przez osobę poniżej 18
roku życia jest nieważne.
-Użytkownikami  - przy zakupie z rejestracją - mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym
imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Konto Użytkownik mogą zakładać osoby w celach niezwiązanych z prowadzoną
przez nich działalnością gospodarczą.
-Transakcja/Zamówienie- Administrator/Sprzedawca, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży przedmiotów na
zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Dokonywana
sprzedaż jest sprzedażą na odległość. Zamówienie stanowi oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu,
stanowiące ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży wejścia na warsztaty zwanych Zamówieniem. Do zawarcia transakcji dochodzi w
momencie kliknięcia opcji „kupuję” i braku możliwości cofnięcia dokonanego wyboru.
- Bilet– rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie sklepu i prezentowana na jego stronach internetowych, która może być
przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta; Rękojmia i Gwarancje dla poszczególnych produktów
- Konsument– Klient będący osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub
gospodarczą( w rozumieniu art. 22 1 K.C.);
-Opis– dostępna na stronach internetowych Sklepu charakterystyka konkretnego wydarzenia wraz z innymi informacjami
szczegółowymi dotyczącymi warunków transakcji (właściwości świadczenia i jego przedmiot);

 

 


2 Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Podstawą do zawarcia transakcji w naszym sklepie jest zapisanie się na warsztaty.

2. Zamówienia można składać ze strony internetowej przez 24 godziny na dobę.

3. Natychmiast po złożeniu zamówienia przez stronę internetową www.bombelcafe.pl Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.


4. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych wydarzeń ze Sklepem.


7. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

 

 


3. Ceny warsztatów
1. Wszystkie ceny warsztatów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceną wiążącą jest cena uzyskana podczas sprzedaży.

 

 


4. Formy płatności i nadpłaty
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
- systemem płatności przelewy24.

 

 
 


6. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 24h przed datą wydarzenia: kontakt@bombelcafe.pl lub tel. 508 004 292.

 


4. Zwrotu płatności Sklep bombelcafe.pl dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta. 

 


 

 -dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa
sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w
przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od
objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
-dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Niezależnie od przedstawionego wzoru Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób jednakże
zalecamy jednak ze względu na możliwość wykazania złożenia takiego oświadczenia na posłużenie się co najmniej oświadczeniem
pisemnym według wzoru lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do
zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o
odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
3. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w wypadkach poniżej wymienionych, zgodnie z obwiązującymi regulacjami praw
konsumentów prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli,
i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy
Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza
Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło
się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu standardowego przelewu bankowego, chyba że konsument wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Sprzedawca wskazuje, iż odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556
oraz 5561 -5563 kc. Zgodnie z poniższym wskazaniem definicji poszczególnych wad oraz odpowiedzialności względem
Konsumenta.
a) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z
umową, jeżeli: 
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z
okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
b)Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te
zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez
kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. 
c) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo
jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z
decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie
prawa (wada prawna). 
6. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że
wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.  Sprzedawca nie jest odpowiedzialny
względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa
w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na
decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy
sprzedaży. 
a) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,
chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od
wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez
sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 
b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od
wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w
sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad,
rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny
sposób zaspokojenia.

c) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą
pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
d) Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostawy Produktu. Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje jednak kilka sytuacji, kiedy konsument będzie
obowiązany ponieść koszty w związku z odstąpieniem od umowy. Poniżej wskazujemy możliwe koszty związane z
odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że
Sprzedawca w odrębnej wiadomości skierowanej do Konsumenta zgodzi się je ponieść.
3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu
takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza
się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
spełnionego świadczenia.
Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dostępne jest link do pliku do pobrania
7) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w  siedzibach
oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi
adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
8) Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń:
1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy
sprzedaży.
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej  z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem  a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury
mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach
internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów

Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800
007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 

 


9. Ochrona danych osobowych
1.      Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
2.      Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane
osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
3.      Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym
przez Sprzedającego.
4.      Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
b. rozliczenia płatności za zamówione produkty,
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia,
d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika
(cel marketingowy/newsletter).
5.      Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń oraz w związku
z przepisami bezwzględnie obowiązującymi wymagającymi od Administratora przetwarzanie danych po zrealizowanej
transakcji;
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
6.      W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również
e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby. W razie przesłania
żądania drogą mailową Administrator może weryfikować prawdziwość zapytania.
7.      Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych
przetwarzanych przez Sprzedającego.
8.      Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania
ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane
Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania
danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce Ochrony Danych Osobowych dostępnej tutaj:
Sklep posługuje się plikami Cookies. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego wyraźną zgodą.
LINK DO POLITYKI PRYWATNOSCI

 

 


10. Postanowienia końcowe
1. Korzystanie ze sklepu www.bombelcafe.pl jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.


2. Usługi prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

4. Wszystkie nazwy wydarzeń zamieszczone na stronie sklepu internetowego bombelcafe.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).


5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2020r.


6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.bombelcafe.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


 
W przypadku jakichkolwiek niejasności bądź wątpliwości, prosimy o kontakt.

Polityka Cookies

Czym są pliki „cookies”? Pliki cookies, potocznie nazywane u nas „ciasteczkami”, to małe pliki tekstowo-numeryczne umieszczane na komputerze użytkownika podczas odwiedzin na określonych stronach internetowych. Nie zawierają one, ani nie gromadzą żadnych danych osobistych użytkowników stron internetowych i nie umożliwiają ich zidentyfikowania – dane przechowywane w pamięci wyszukiwarek są w pełni anonimowe. Służą one do: m.in zapamiętania profilu klienta w sklepie internetowym, zawartości jego koszyka, dopasowania treści w danym serwisie do indywidualnych potrzeb, personalizacji oferty, tworzenia statystyk odwiedzin itp. Niezbędne są również do prawidłowego funkcjonowania stron wymagających logowania od swoich użytkowników.


Pliki cookies wykorzystywane są w celu: - dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
-utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
- dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


Jakie pliki „cookies” sklep bombelcafe.pl wykorzystuje? - "niezbędne" pliki cookies, do przechowywania informacji o koszyku i zalogowanym użytkowniku czas sesji trwa do 1 godziny,
-pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, statystykami google.Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies). Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby Odwiedzającej podczas korzystania ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Osoby Odwiedzającej, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorem danych osobowych Klienta. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić prezentowanie Osobie Odwiedzającej wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Osoby Odwiedzającej bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Osób Odwiedzających.   W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookie: Google AdWords, Google Analytics, Facebook Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności.


Usuwanie plików „cookies” Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Polityka Prywatności

1 Informacje ogólne
1. Bawialnia Bombel Cafe, działający pod adresem bombelcafe.pl , prowadzona jest przez: Loko-Media Karol Jackiewicz ul. Mieczyków 60 40-748 Katowice, NIP 8442237708, której
własnością jest Bawialnia Naturalna Bombel Cafe.


2. Stronami transakcji są: Klient (użytkownik pełnoletni, posiadający zdolność do czynności prawnych) i Sprzedający (Loko-Media Karol Jackiewicz ul. Mieczyków 60 40-748 Katowice, NIP 8442237708).


4. Poszczególne zwroty występujące w treści Regulaminu należy rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami :
- Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych -
zawierająca ze Sklepem przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość tj. za pomocą formularza i schematu
zakupów zamieszczonego w ramach strony internetowej www.bombelcafe.pl i na zasadach określonych w Regulaminie umowę
sprzedaży. W przypadku osób fizycznych niepełnoletnich, które jednak ukończyły 13 rok życia, zawarcie umowy wymaga
zgody/potwierdzenia przez ich przedstawiciela ustawowego, bez takiej zgody oświadczenie woli złożone przez osobę poniżej 18
roku życia jest nieważne.
-Użytkownikami  - przy zakupie z rejestracją - mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do
czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym
imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Konto Użytkownik mogą zakładać osoby w celach niezwiązanych z prowadzoną
przez nich działalnością gospodarczą.
-Transakcja/Zamówienie- Administrator/Sprzedawca, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży przedmiotów na
zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Dokonywana
sprzedaż jest sprzedażą na odległość. Zamówienie stanowi oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu,
stanowiące ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży wejścia na warsztaty zwanych Zamówieniem. Do zawarcia transakcji dochodzi w
momencie kliknięcia opcji „kupuję” i braku możliwości cofnięcia dokonanego wyboru.
- Bilet– rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie sklepu i prezentowana na jego stronach internetowych, która może być
przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta; Rękojmia i Gwarancje dla poszczególnych produktów
- Konsument– Klient będący osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub
gospodarczą( w rozumieniu art. 22 1 K.C.);
-Opis– dostępna na stronach internetowych Sklepu charakterystyka konkretnego wydarzenia wraz z innymi informacjami
szczegółowymi dotyczącymi warunków transakcji (właściwości świadczenia i jego przedmiot);

 

 


2 Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Podstawą do zawarcia transakcji w naszym sklepie jest zapisanie się na warsztaty.

2. Zamówienia można składać ze strony internetowej przez 24 godziny na dobę.

3. Natychmiast po złożeniu zamówienia przez stronę internetową www.bombelcafe.pl Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.


4. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych wydarzeń ze Sklepem.


7. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT.

 

 


3. Ceny warsztatów
1. Wszystkie ceny warsztatów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceną wiążącą jest cena uzyskana podczas sprzedaży.

 

 


4. Formy płatności i nadpłaty
1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
- systemem płatności przelewy24.

 

 
 


6. Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 24h przed datą wydarzenia: kontakt@bombelcafe.pl lub tel. 508 004 292.

 


4. Zwrotu płatności Sklep bombelcafe.pl dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta. 

 


 

 -dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa
sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w
przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od
objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
-dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Niezależnie od przedstawionego wzoru Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób jednakże
zalecamy jednak ze względu na możliwość wykazania złożenia takiego oświadczenia na posłużenie się co najmniej oświadczeniem
pisemnym według wzoru lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do
zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o
odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
3. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w wypadkach poniżej wymienionych, zgodnie z obwiązującymi regulacjami praw
konsumentów prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli,
i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub
służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do
użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy
Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub
konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza
Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu
samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,
jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło
się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu standardowego przelewu bankowego, chyba że konsument wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Sprzedawca wskazuje, iż odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556
oraz 5561 -5563 kc. Zgodnie z poniższym wskazaniem definicji poszczególnych wad oraz odpowiedzialności względem
Konsumenta.
a) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z
umową, jeżeli: 
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z
okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
b)Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te
zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez
kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. 
c) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo
jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z
decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie
prawa (wada prawna). 
6. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że
wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.  Sprzedawca nie jest odpowiedzialny
względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa
w art. 5561 § 2, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na
decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy
sprzedaży. 
a) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,
chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od
wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez
sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 
b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od
wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w
sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad,
rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny
sposób zaspokojenia.

c) Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą
pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
d) Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszty dostawy Produktu. Nowa ustawa o prawach konsumenta przewiduje jednak kilka sytuacji, kiedy konsument będzie
obowiązany ponieść koszty w związku z odstąpieniem od umowy. Poniżej wskazujemy możliwe koszty związane z
odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych
kosztów.
2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy), chyba że
Sprzedawca w odrębnej wiadomości skierowanej do Konsumenta zgodzi się je ponieść.
3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu
takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza
się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub
wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
spełnionego świadczenia.
Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość dostępne jest link do pliku do pobrania
7) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w  siedzibach
oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi
adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
8) Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń:
1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy
sprzedaży.
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej  z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Konsumentem  a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury
mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach
internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów

Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800
007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 

 


9. Ochrona danych osobowych
1.      Sprzedający oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi
przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych/RODO).
2.      Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane
osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
3.      Kupujący w toku procedury zamówienia Towarów, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym
przez Sprzedającego.
4.      Uzyskane przez Sprzedającego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
a. świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
b. rozliczenia płatności za zamówione produkty,
c. dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za złożone zamówienia,
d. oraz o ile Użytkownik wyraził zgodę w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach/usługach Użytkownika
(cel marketingowy/newsletter).
5.      Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:
a. przez okres niezbędny do realizacji sprzedaży, a także rozliczeniem płatności oraz dochodzeniem roszczeń oraz w związku
z przepisami bezwzględnie obowiązującymi wymagającymi od Administratora przetwarzanie danych po zrealizowanej
transakcji;
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody, przy czym
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
6.      W każdym czasie Kupujący może zobowiązać Sprzedającego, poprzez przesłanie stosownego zapytania, w tym również
e-mailem, do udzielenia informacji o stanie przetwarzanych danych osobowych dotyczących jego osoby. W razie przesłania
żądania drogą mailową Administrator może weryfikować prawdziwość zapytania.
7.      Kupującemu przysługuje również prawo do żądania usunięcia, uzupełnienia lub zmiany danych osobowych
przetwarzanych przez Sprzedającego.
8.      Szczegółowe informacje dla Użytkowników dot. przetwarzania danych osobowych, w tym celów, podstaw przetwarzania
ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących im praw zostają każdorazowo przekazywane
Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania
danych osobowych przez Usługodawcę zawarte są w Polityce Ochrony Danych Osobowych dostępnej tutaj:
Sklep posługuje się plikami Cookies. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego wyraźną zgodą.
LINK DO POLITYKI PRYWATNOSCI

 

 


10. Postanowienia końcowe
1. Korzystanie ze sklepu www.bombelcafe.pl jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.


2. Usługi prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

4. Wszystkie nazwy wydarzeń zamieszczone na stronie sklepu internetowego bombelcafe.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).


5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01-01-2020r.


6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.bombelcafe.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


 
W przypadku jakichkolwiek niejasności bądź wątpliwości, prosimy o kontakt.

Regulamin bawialni

 

 

REGULAMIN BAWIALNI

 

 

I Wejście do Bawialni:                                                                                                                                                                               

Bawialnia przeznaczona jest dla dzieci w wieku do 9 lat.                                                                                                                 

Dziecko wchodzi do Bawialni tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.

W trakcie całego pobytu na Bawialni pozostaje pod jego ścisłą opieką.                                                              

Dzieci wchodzą do Bawialni w skarpetach, rajstopach lub pantoflach z miękką podeszwą.                                                                                                                         

Opiekunowie wchodzą do Bawialni w skarpetach lub pantoflach z miękką podeszwą.

Do Bawialni wchodzi się bez ubrania wierzchniego, a także plecaków, toreb, czy reklamówek, które można [zawiesić przed Bawialnią lub wewnątrz], z zastrzeżeniem, iż Bawialnia nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy, w szczególności dotyczy to również pozostawionych butów.

                                                                                                                                             

II Zasady bezpieczeństwa zabawy:                                                                                                                                                           

Strój dziecka:                                                                                            

Ze względu na możliwość przetarcia skóry dziecka podczas zjeżdżania ze zjeżdżalni, dzieci nie powinny mieć gołych nóg i rąk. Zalecamy zapewnienie dziecku wygodnego stroju, np. dresu.                        

Dzieci nie mogą przebywać w Bawialni w bosych stopach.                                                                                            

Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów. Przed rozpoczęciem zabawy opiekun powinien opróżnić kieszenie dziecka.                                                                                                                

Zasady korzystania ze sprzętów do zabawy:                                                                                                                                    

Ze sprzętów do zabawy należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.                

Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich bawiących się w Bawialni dzieci istnieje konieczność stosowania się do poniższych zasad:                                                                                                                    

– nie popychamy innych dzieci                                               

– nie wynosimy zabawek na schody i antresolę                                               

– nie wnosimy jedzenia i napojów do strefy zabaw                                          

– nie jemy, ani nie pijemy podczas zabawy ze względu na groźbę zadławienia       

– nie wchodzimy na siatkę zabezpieczającą                                                              

– nie wchodzimy na zewnętrzne konstrukcje, balustrady                                

– nie wspinamy się po wewnętrznych ścianach konstrukcji                            

– nie zjeżdżamy głową w dół, nie skaczemy ze zjeżdżalni, nie wchodzimy na nie „pod prąd”             

– nie wnosimy do tunelu oraz na zjeżdżalnię i podejście zabawek          

– nie niszczymy sprzętu, zabawek, ani elementów wyposażenia Bawialni

– zachęcamy dzieci do sprzątania po sobie i odkładania zabawek na miejsce po skończonej zabawie                                                                                                                       

Pozostałe zasady:                                                                                              

Jedzenie i napoje można spożywać przy stolikach, na antresoli.

Na terenie Bawialni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt                                                                                                                                          

Dzieci do lat trzech nie mogą samodzielnie przebywać w strefie zabawy

                                                    

III Cennik, zapisy dotyczące treści umowy o udostępnienie Bawialni dziecku     

        

W momencie przyjęcia przez pracownika Bawialni od opiekuna odpowiedniej kwoty wskazanej w Cenniku Bawialni, zawarta zostaje umowa pomiędzy opiekunem a właścicielem Bawialni, na podstawie której właściciel Bawialni zobowiązane jest wobec opiekuna do udostępnienia dziecku do zabawy powierzchni Bawialni wraz ze znajdującym się w niej sprzętem (co nie wyklucza możliwości obecności innych dzieci w tym czasie w Bawialni), a opiekun zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu przez siebie i dziecko pozostające pod jego opieką.                                         

 

Wejście dziecka i opiekuna do Bawialni możliwe jest po uiszczeniu opłaty, zgodnie z Cennikiem Bawialni.                                                                               

Koszt zabawy jednego dziecka określa cennik dostępny w Bawialni.               

Wniesienie opłaty uprawnia do jednorazowego wstępu do Bawialni.             

Dokonanie płatności lub wprowadzenie dziecka do Bawialni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

IV Odpowiedzialność Bawialni za rzeczy                                                

                                                                               

Bawialnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione, zniszczone lub skradzione w Bawialni.                                      

V Zdarzenia na Sali                                                                        

                                                                               

W przypadku, gdy w Bawialni będzie miało miejsce jakiekolwiek zdarzenie, w wyniku którego poszkodowane zostanie dziecko lub opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić pracownikowi Bawialni na piśmie opisując okoliczności zdarzenia i jego skutki, a następnie opiekun zobowiązany jest dostarczyć Bawialni opinię lekarską dotyczącą stanu zdrowia poszkodowanego w takim zdarzeniu.                                                                                                                                             

Wszelkie roszczenia odwołujące się do zdarzeń, które nie zostały zgłoszone zgodnie z zapisem zamieszczonym powyżej, będą traktowane jako roszczenia nie dotyczące zdarzeń powstałych w czasie lub w konsekwencji przebywania w Bawialni i nie będą mogły być kierowane do właściciela Bawialni.                                                                                                                 

VI Organizacja przyjęć urodzinowych i innych                                                                                                                                        

Właściciel Bawialni organizuje na terenie Bawialni przyjęcia urodzinowe oraz inne imprezy okolicznościowe dla dzieci (dalej zwane: „Przyjęcia”).             

Zamówienie organizacji Przyjęcia w Bawialni wymaga wcześniejszej rezerwacji i ustalenia terminu i godziny Przyjęcia. Warunkiem rezerwacji terminu Przyjęcia jest wpłata zadatku zgodnie z Cennikiem Bawialni. Kwoty należne z tytułu organizacji Przyjęcia wymienione zostały w Cenniku Organizacji Przyjęć.                                                    

Przyjęcie trwa 2 godziny zegarowe. Istnieje możliwość wydłużenia przyjęcia za dodatkową opłatą. 

Organizacja Przyjęcia polega na:                                            

– udostępnieniu dzieciom uczestniczącym w przyjęciu Bawialni do zabawy (nie wyklucza to możliwości obecności innych dzieci w tym czasie w Bawialni).                

– udostępnieniu dzieciom odrębnej przestrzeni urodzinowej na antresoli     

– zorganizowaniu poczęstunku dla dzieci                                                

– jednokrotnym malowaniu buziek wszystkim dzieciom zgłaszającym taką chęć            

– udostępnieniu rodzicom zamawiającym Przyjęcie minimum 2 stolików dla dorosłych w Bawialni                                                                                         

Przyjęcia organizowane są w przypadku uczestniczenia w nich co najmniej 8 dzieci.                                                                                     

Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia liczby gości a dzień przed Przyjęciem. W braku takiego potwierdzenia, organizator przyjęcia przygotuje Przyjęcie zgodnie z liczbą gości podaną w zamówieniu.                                                                        

W czasie trwania Przyjęcia w Bawialni powinien być obecny Zamawiający organizację Przyjęcia lub inna dorosła osoba dorosła wyznaczona przez Zamawiającego.                                     

Zamawiający Przyjęcie jest odpowiedzialny za zapewnienie dzieciom będących na Przyjęciu należytej opieki.                                                                                   

                                                                               

Informacja o właścicielu Bawialni:       

                                                                               

Loko-Media Karol Jackiewicz                                                                            

ul. Mieczyków 60                                                                             

40-748 Katowice                                                                                                                                                                                       

 

Bombelcafe